@geing Online-hanke

På svenska

Hankkeesta lyhyesti

@geing Online: Merenkurkun alueen senioreille digitaalisia palveluita, jotka edistävät mielekkäisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumista

@geing Online -hankkeessa (1.9.2017-31.12.2020) kehitetään mobiililaitteelle/tabletille tarkoitettu sovellus, joka on suunnattu kotona asuville senioreille. Sovellus edistää kotona asuvien eläkeläisten osallistumista mielekkäisiin sosiaalisiin tapahtumiin. Tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten uudet digitaaliset palvelut mahdollistavat sosiaalisesti aktiivisen elämäntavan senioreille, heidän omilla ehdoillaan. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä potentiaalisten käyttäjien, tutkijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeella on aluerajat ylittäviä kumppaneita Ruotsista Västerbottenin alueelta ja Suomesta Pohjanmaalta/Etelä-Pohjanmaalta.

Sovelluksen tarkoitus on tukea senioreiden edellytyksiä ylläpitää verkostojaan, ystävyyssuhteitaan ja sosiaalisia toimintojaan. Kokemuksiin perustuvaa, jo olemassa olevaa prototyyppiä tullaan suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa testaamaan yhteistyössä loppukäyttäjien ja muiden kiinnostuneiden kanssa, kolmessa eri kunnassa hankealueella. Sovelluksesta esitellään erilaisia mukautettuja versioita sen mukaan, millaisia erityistarpeita tai – edellytyksiä kunnissa on noussut esiin. Tavoitteena on, että 1-2 alueellista yritystä, mahdollisesti kuntien/organisaatioiden (tai muiden sidosryhmien) tilauksesta, voisivat tuoda uuden version sovelluksesta toimintaansa ja kehittää ja levittää sitä alueella hankkeen loppuessa.

Åbo Akademi Vaasasta toimii johtavana tuensaajana ja toteuttaa hanketta yhteistyössä Uumajan Yliopiston ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020-ohjelma, yhdessä Region Västerbottenin*, Pohjanmaan liiton ja kolmen tuensaajan kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 860 000€, josta EU-rahoituksen osuus 516 925€.

Hankkeen tiimi

Vaasa

Vaasan projektitiimistä löytyy pätevyyttä terveydenedistämistyöhön, terveysteknologiaan sekä käyttäjälähtöisiin työskentelymenetelmiin. Meidän mielestämme rajat ja alat ylittävä yhteistyö senioreiden ja e-terveys teemojen parissa on jännittävää. Projektissa näemme tärkeäksi yhteistyön kehittämisen kaikkien avaintoimijoiden välillä: elinkeinoelämä, akatemia sekä sosiaali- ja terveysalojen henkilöstö ja asiakkaat.

Uumaja

Uumajan tutkijatiimi tuo projektiin osaamista hoivan, työterapian ja tietojenkäsittelyn aloilta. Olemme kaikki työskennelleet niiden kysymysten ympärillä, jotka koskevat senioreiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä osallistua digitaliseen yhteiskuntaan. Erityisesti olemme kiinnostuneita osaamisen kehittämisestä ja ratkaisujen löytämisestä siihen, että ikäihmiset voisivat osallistua yhteiskunnan mielekkäisiin toimintoihin myös kotoa käsin.

Seinäjoki

Seinäjoen tiimissä yhdistyvät vanhustyön ja erityisryhmien alojen osaaminen. Meistä on kiinnostavaa olla mukana luomassa uudenlaisia käytäntöjä, joissa yhdistyvät ikääntyvien palveluiden teemat: sosiaalisen osallisuuden tukeminen, aktiivinen ikääntyminen sekä digitaalisen osaamisen kehittäminen. Tarkastelemme myös millaisia erityisvaatimuksia kaupunkimainen vs. maaseutumainen elinympäristö asettavat digitaaliselle sovellukselle.

Projektin tulokset ja julkaisut

Täältä löydät suositukset ja muut @geing Online-innovaatioprojektin tulokset.

@geing Online projekti, suosituksia

Innovaatioprojektin toimintaan ja tuloksiin perustuvia suosituksia

Hankkeessa tapahtuu

IT-Yrittäjäaamiainen Seinäjoella 18.4.2018

Ohjelma

Meet & Greet-tilaisuus

IT-yrittäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille Vaasassa 30.5.2018

Hankkeen aloitusseminaari

Åbo Akademin kampuksessa Vaasassa (Academill) 30.1.2018, ohjelma

Hanke sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot

Pohjanmaa

Anna K. Forsman
Projektipäällikkö
Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi
anna.k.forsman@abo.fi

Johanna Nordmyr
Hankekoordinaattori
Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi
johanna.nordmyr(at)abo.fi

Satu Laitila
Hallinnollinen koordinaattori
Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
satu.laitila@abo.fi

Etelä-Pohjanmaa

Kirsi Paavola
Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
kirsi.paavola@seamk.fi

Västerbotten

Ingeborg Nilsson
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
ingeborg.nilsson@umu.se

Helena Lindgren
Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet
helena.lindgren@umu.se

Linkit

Linkit artikkeleihin

Forsman, A. K., Nordmyr, J., Matosevic, T., Park, A-L., Wahlbeck, K., & McDaid, D. (2017).
Promoting mental wellbeing among older people: technology-based innovations.
Health Promotion International; https://doi.org/10.1093/heapro/dax047.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)

Fischl, C., Asaba, E., & Nilsson, I. (2017).
Exploring potential in participation mediated by digital technology among older adults.
Journal of Occupational Science, 24(3), 314-326.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)

Forsman, A. K., & Nordmyr, J. (2015).
Psychosocial Links Between Internet Use and Mental Health in Later Life A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence.
Journal of Applied Gerontology, 0733464815595509.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)

Nordmyr, J., & Forsman, A. K. (2016).
Internet use and self-reported psychosocial health: Applying a more nuanced approach when studying a Finnish population sample.
Gerontechnology, 15(1), 17-23.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)

Forsman A. K. & Nordmyr, J. (2013).
Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande.
I: J. Moring, V. Bergman, E. Nordling, J. Markkula, A. Partanen, M. Soikkeli (red.). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012.
[Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009-2015. Mångsidig utveckling av innehåll och strukturer år 2012]. THL. Diskussionsunderlag 15/2013.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)

Forsman, A. K., & Nordmyr, J. (2015).
Social Capital and Mental Health Promotion among Older Adults: The Psychosocial Approach.
In Social Capital as a Health Resource in Later Life: The Relevance of Context (pp. 245-255). Springer Netherlands.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)

Emilia Viklunds (2017) magisteravhandling i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Vasa.
Linkki (avautuu uuteen ikkunaan)