@geing Online-projektet

Suomeksi

Kort om projektet

@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Inom projektet @geing Online (1.9.2017-31.12.2020) utvecklas en applikation för surfplatta/tablet, riktad till hemmaboende äldre. Applikationen ska främja tillgången till meningsfulla sociala aktiviteter bland hemmaboende äldre. Målet är att utveckla kunskap om hur innovativa digitala tjänster möjliggör ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan potentiella användare, forskare och näringsliv. Projektet är gränsöverskridande med partners från Västerbotten, Sverige och Österbotten/Södra Österbotten, Finland.

Den planerade applikationen ska stöda äldres möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter. I design- och utvecklingsarbetet kommer befintliga evidensbaserade prototyper att vidareutvecklas och testas i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre olika kommuner i projektregionen. Olika anpassade varianter av applikationen framtas enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i kommunerna. Målsättningen är att ett till två regionala företag, eventuellt på beställning av kommuner/organisationer (eller andra relevanta intressenter), ska kunna introducera en version av den färdigutvecklade applikationen i sin verksamhet och vidareutveckla och sprida den i regionen vid projektavslut.

Åbo Akademi i Vasa utgör samordnande stödmottagare, och utför projektet i samarbete med Umeå Universitet och Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Projektets huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020-programmet, tillsammans med Regionförbundet Västerbottens län, Österbottens Förbund samt de tre stödmottagarna. Projektets totalbudget är 860 000 euro, varav EU-finansiering 516 925 euro.

Projektets team

Vasa

Projektteamet i Vasa bidrar med kompetens kring hälsofrämjande arbete, hälsoteknologi samt användar-centrerade arbetsmetoder. Vi tycker det är spännande med gräns- och branschöverskridande samarbete kring temat äldre och e-hälsa. Vi ser det som viktigt att här främja samarbetet mellan alla nyckelaktörer: näringsliv, akademi, samt social- och hälsoområdets personal och klienter.

Umeå

Forskarteamet i Umeå bidrar med kunskap från områdena omvårdnad, arbetsterapi och datavetenskap. Vi har alla jobbat med frågor runt äldres möjligheter och förutsättningar att delta i det digitala samhället. Särskilt intressant tycker vi det är att försöka utveckla kunskap om och hitta lösningar för att äldre ska kunna delta i för dem meningsfulla aktiviteter i samhället även hemifrån.

Seinäjoki

Projektteamet i Seinäjoki bidrar med erfarenhet och kunnande om äldreomsorg och grupper med särskilda behov. Vi tycker att det är intressant att vara med och skapa innovationer där teman inom äldreservice förenas: stöd för socialt deltagande, aktivt åldrande och utvecklande av det digitala kunnandet hos äldre personer. Vi granskar också i fall det finns speciella krav för applikationen när man jämför den urbana och den lantliga livsmiljön.

Projektresultat och publicering

Här hittar du rekommendationer samt andra resultat från @geing Online-innovationsprojektetprojektet.

Projektet @geing Online, Rekommendationer FINAL nov20

Rekommendationer baserade på innovationsprojektets verksamhet och resultat

Ageing online evaluering slutrapport 2020

Process- och resultatevaluering för projektet

Händer i projektet

IT-Företagarfrukost i Seinäjoki 18.4.2018

Program (på finska)

Meet & Greet-tillfälle

För IT-företag och social- och hälsoaktörer i Vasa 30.5.2018

Startseminarium

På Åbo Akademi i Vasa 30.1.2018, program

Projektet i sociala medier

Kontaktuppgifter

Österbotten

Anna K. Forsman
Projektledare
Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi
anna.k.forsman@abo.fi

Johanna Nordmyr
Projektkoordinator
Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi
johanna.nordmyr(at)abo.fi

Satu Laitila
Administrativ koordinator
Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
satu.laitila@abo.fi

Södra Österbotten

Kirsi Paavola
Social- och hälsoområdet, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
kirsi.paavola@seamk.fi

Västerbotten

Ingeborg Nilsson
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
ingeborg.nilsson@umu.se

Helena Lindgren
Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet
helena.lindgren@umu.se

Länkar

Länkar till publikationer

Forsman, A. K., Nordmyr, J., Matosevic, T., Park, A-L., Wahlbeck, K., & McDaid, D. (2017).
Promoting mental wellbeing among older people: technology-based innovations.
Health Promotion International; https://doi.org/10.1093/heapro/dax047.
Länk (öppnas i ny sida)

Fischl, C., Asaba, E., & Nilsson, I. (2017).
Exploring potential in participation mediated by digital technology among older adults.
Journal of Occupational Science, 24(3), 314-326.
Länk (öppnas i ny sida)

Forsman, A. K., & Nordmyr, J. (2015).
Psychosocial Links Between Internet Use and Mental Health in Later Life A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence.
Journal of Applied Gerontology, 0733464815595509.
Länk (öppnas i ny sida)

Nordmyr, J., & Forsman, A. K. (2016).
Internet use and self-reported psychosocial health: Applying a more nuanced approach when studying a Finnish population sample.
Gerontechnology, 15(1), 17-23.
Länk (öppnas i ny sida)

Forsman A. K. & Nordmyr, J. (2013).
Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande.
I: J. Moring, V. Bergman, E. Nordling, J. Markkula, A. Partanen, M. Soikkeli (red.). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012.
[Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009-2015. Mångsidig utveckling av innehåll och strukturer år 2012]. THL. Diskussionsunderlag 15/2013.
Länk (öppnas i ny sida)

Forsman, A. K., & Nordmyr, J. (2015).
Social Capital and Mental Health Promotion among Older Adults: The Psychosocial Approach.
In Social Capital as a Health Resource in Later Life: The Relevance of Context (pp. 245-255). Springer Netherlands.
Länk (öppnas i ny sida)

Emilia Viklunds (2017) magisteravhandling i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Vasa.
Länk (öppnas i ny sida)